Subsidie bodemsanering

Bedrijvenregeling

Voor de aanpak van ernstige bodemverontreiniging op bedrijfsterreinen wordt subsidie gegeven. Op 1 januari 2006 is het Besluit financiële bepalingen bodemsanering in werking getreden. Op grond van dat besluit kan een bedrijf dat de bodem moet saneren subsidie vragen. Door een wetswijziging geldt er vanaf 1 januari 2006 ook een directe saneringsplicht voor eigenaren en erfpachters van bedrijfsterreinen waarop zich een ernstige verontreiniging bevindt. Deze plicht treedt in werking als door het bevoegd gezag (provincie of gemeente) is vastgesteld dat er met spoed moet worden gesaneerd. Met deze nieuwe regelgeving is uitwerking gegeven aan het convenant Bodemsanering in gebruik zijnde en- blijvende bedrijfsterreinen, een afspraak tussen VROM, het ministerie van Economische Zaken, provincies en gemeenten en de werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB.

Belangrijk! Om (in de toekomst) voor subsidie in aanmerking te komen, dient de locatie vóór 1 januari 2008 te zijn aangemeld bij de bevoegde overheid. Zonder deze aanmelding (die los staat van de eigenlijke aanvraag) is het niet mogelijk een daadwerkelijke subsidieaanvraag in te dienen! De subsidieaanvraag moet vóór 1 januari 2025 zijn ingediend. Het bijbehorende saneringsplan dient een jaar eerder, dus vóór 1 januari 2024 ingediend te zijn. De aanvraag voor subsidievaststelling (dat is de afrekening ná uitvoering van de sanering) moet vóór 1 januari 2030 zijn ingediend bij de overheid.

De subsidieregeling is complex. Ook wanneer u meent niet onder de regeling te vallen, kunt u mogelijk nog een beroep doen op één van de uitzonderingsbepalingen. Voor meer informatie over de subsidieregeling voor verontreinigde bedrijfsterreinen (de zogenaamde Bedrijvenregeling) en de voorwaarden kunt u contact opnemen met ons.

Cofinanciering?

Een bedrijf kan gebruikmaken van cofinanciering wanneer op zijn terrein een historische verontreiniging aanwezig is. Dit is een verontreiniging die voor 1987 is ontstaan. Deze subsidie is bedoeld om ondernemers te ondersteunen bij het opruimen van verontreinigingen op hun terrein en bedraagt maximaal 25% van de saneringskosten (35% voor MKB-bedrijven). Per geval wordt beoordeeld of en op welke wijze een bedrijf in aanmerking komt.

Draagkrachtregeling

De Draagkrachtregeling is een regeling om ‘probleembezitters’ financieel bij te staan bij de uitvoering van een bodemsanering. Deze regeling is bedoeld voor:

  • ‘Probleembezitters’ die ondanks subsidie uit de Bedrijvenregeling over onvoldoende financiële middelen beschikken om het resterend deel van de bodemsanering te kunnen betalen;
  • ‘Probleembezitters’ die niet in aanmerking komen voor subsidie uit de Bedrijvenregeling en over onvoldoende financiële middelen beschikken om de bodemsanering te kunnen bekostigen.

Om gebruik te kunnen maken van de Draagkrachtregeling, moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan.

Wilt u meer informatie over subsidie bodemsanering, neem dan contact op met een van onze adviseurs.