Bodemonderzoek

Als bedrijf kunt u om verschillende redenen te maken krijgen met bodemonderzoek. Zowel vanuit de overheid (publiekrechtelijk) als vanuit het zakelijk verkeer (privaatrechtelijk) kan er om bodemonderzoek worden gevraagd.

Publiekrechtelijke aanleidingen:

Milieuvergunning

De vergunningverlener (meestal de gemeente) kan voor het afgeven van een nieuwe vergunning vragen om een nulsituatieonderzoek en bij beeindiging van de bedrijfsactiviteiten om een eindsituatieonderzoek. In dit geval zijn de regels uit de Wet milieubeheer en het Activiteitenbesluit van toepassing. Ook de opslag van brandstoffen in ondergrondse tanks en de wijze waarop met buitengebruik zijnde tanks moet worden omgegaan is in het activiteitenbesluit geregeld.

Bouwvergunning

Bij de aanvraag van een bouwvergunning dient u in veel gevallen een recent bodemonderzoek bij te voegen. De gemeente zal voor de Woningwet toetsen of er na de bouw geen risico’s ontstaan door de aanwezige verontreiniging. Dit wordt in de volksmond een “schoongrondverklaring” genoemd. In principe is een “geschiktheidsverklaring” een beter begrip.

Bestemmingswijziging

Voor het wijzingen van de bestemming (bijvoorbeeld van bedrijven naar wonen) is het verplicht dat een bodemonderzoek wordt uitgevoerd om na te gaan of de kwaliteit van de bodem geschikt is voor de nieuwe bestemming.

Besluit Bodemkwaliteit

Bij grondverzet geldt dat indien grond wordt afgevoerd, deze moet worden onderzocht volgens het Besluit bodemkwaliteit. Hieruit kan bepaald worden of de grond geschikt is voor hergebruik of dat er speciale maatregelen moeten worden genomen.

Wet bodembescherming (Wbb)

In het kader van de Wbb kunt u verplicht worden om een bodemonderzoek uit te laten voeren. Indien door bovengenoemde aanleidingen een bodemonderzoek wordt uitgevoerd en er wordt een verontreiniging aangetroffen boven een bepaalde concentratie, kunt u op basis van Wbb worden verplicht om de omvang van de verontreiniging vast te leggen en te laten onderzoeken of aan de verontreiniging risico’s voor mens en milieu zijn verbonden (nader bodemonderzoek).

Zorgplicht

Overeenkomstig de Wet milieubeheer dient een nieuwe verontreiniging (veroorzaakt na 1 januari 1987) te worden gesaneerd. Indien er een calamiteit op uw locatie heeft plaatsgevonden waarbij mogelijk bodemverontreiniging is opgetreden dient u dan ook direct bodemonderzoek uit te voeren en de veroorzaakte verontreiniging zo spoedig mogelijk te verwijderen. Binnen een inrichting is dit vastgelegd in de Wet milieubeheer. Buiten een inrichting is dit geregeld in de Wbb.

Privaatrechtelijke aanleidingen:

Koop/verkoop

Vooraf aan een grondtransactie is het van belang om te weten of en in welke mate de bodem verontreinigd is. Als koper wilt u weten wat u koopt. Als toekomstig eigenaar wilt u eventuele claims voorkomen. Daarnaast wilt u weten wat de grond voor een waarde vertegenwoordigt. Als er in de toekomst gesaneerd moet worden, heeft dit een waardedrukkend effect op de prijs. Als verkoper wilt u voorkomen dat u achteraf nog te maken krijgt met claims omdat het terrein verontreinigd blijkt te zijn. Met een bodemonderzoek in de hand kunt u potentiële kopers meteen duidelijkheid verschaffen ten aanzien van bodemverontreiniging.

Huur/verhuur

Als u als nieuwe huurder op een locatie komt of u verhuurt uw locatie aan een nieuw bedrijf, dan kan het van belang zijn om de bodemkwaliteit vast te leggen. Door een bodemonderzoek uit te laten voeren kunt u duidelijkheid krijgen over de aansprakelijkheid voor een aanwezige verontreiniging doordat de beginsituatie vastligt. Bij beëindiging van de huurperiode kan vervolgens de eindsituatie worden bepaald.

Risicobeheer

Voor u zelf kan het belangrijk zijn om in een vroeg stadium inzicht te krijgen in de bodemkwaliteit. Mogelijk heeft u als eigenaar verkoopplannen of dient uw bedrijf of locatie als oudedagsvoorziening.

Taxatie onroerend goed

Bodemverontreiniging heeft gevolgen voor de waarde van een terrein. Voor een (milieu)verzekering of voor het afsluiten van een hypotheek is het dus belangrijk om door middel van bodemonderzoek de bodemkwaliteit te bepalen.

Aansprakelijkheid

Indien u denkt dat uw terrein verontreinigd is of raakt door activiteiten op een naastgelegen perceel, kunt u zekerheid krijgen door een bodemonderzoek uit te laten voeren. Dit geldt ook als u als eigenaar denkt dat uw huurder uw locatie verontreinigt. Indien er verontreiniging wordt vastgesteld kunt u indien mogelijk de veroorzaker vervolgens aansprakelijk stellen

Wilt u meer informatie over bodemonderzoek, neem dan contact op met één van onze adviseurs.